Förhandlingsprojektets fortsättning

2014-11-27
Bakgrunden till pilotprojektet ”Förhandlingshjälp” var att det fanns en frustration hos köttproducenter efter att den kooperativa slakten upphörde. Detta framgick av den enkät som genomfördes 2012 hos medlemmarna i Sveriges Djurbönder.

Bakgrunden till pilotprojektet ”Förhandlingshjälp” var att det fanns en frustration hos köttproducenter efter att den kooperativa slakten upphörde. Detta framgick av den enkät som genomfördes 2012 hos medlemmarna i Sveriges Djurbönder. Särskilt svårt upplevde medlemmarna det i Norrland, eftersom antalet verksamma slakterier genom åren drastiskt hade minskat i området.

 

Sveriges Djurbönder tog därför initiativ till ett pilotprojekt i norra Sverige med syftet att få upp prisnivån på levererade slaktdjur.

Tiden som gått, sedan den första diskussionen om låga och orättfärdiga slaktpriser, är lång, vilket också medfört att situationen har förändrats. Däremot har inte behovet av utbildning, i hur bättre betalning av slaktdjuren ska uppnås, minskat utan kvarstår.

 

Under våren 2014 har fyra grupper genomfört utbildning med sammanlagt 50 deltagare. Detta ingick kortfattat i utbildningen:


Kursinnehåll med övningsuppgifter och deltagarmaterial skräddarsytt mot målgruppen köttföretagare genomförd som en heldagskurs.


Utskick av instuderingsuppgift rörande förhandlingsteknik (ljudbok). 


Ledarna för de medverkande grupperna inbjöds till en slutsummering (2014-10-27) av pilotprojektet med avsikten att, utöver en redovisning av genomfört projekt, också ge idéer till eventuell fortsättning.


Under redovisningen av genomförd utbildning framgick följande:


att det var ”stor nöjdhet” med utbildningen i synnerhet avsnittet kring prissättning


att mycket arbete hade nedlagts för att samla ihop grupperna


att ”bonden” ofta står ensam och har haft problem med att hänga med/förstå de stora förändringarna i slaktstrukturen 


att "företagaren” har sett de nya förutsättningar som gör att man förhandlar och ser möjligheter i att sälja kött


att företagarkulturen måste förändras i riktning mot att bondens företag drivs affärsmässigt, dvs utnyttjar bokföringen och andra hjälpmedel till att analysera driften


att det behövs minst två parter för att en förhandling ska komma till stånd, dvs kundsidan får inte utlämnas utan bör vara med så att möjligheterna att ta tillvara marknadens möjligheter finns med.


Sveriges Djurbönders styrelse anser att det är grundläggande utbildningsbehov som behöver tillfredsställas. Mycket lämpligt finns nu för alla LRF-medlemmar (inget begränsar andra heller) ett helt utbildningspaket i affärsmannaskap med ett särskilt avsnitt om prisförhandling. Materialet finns i form av ljudböcker och hittas på www.lrf.se/affarsmannaskap .


Vår rekommendation är därför att genomföra denna självstudie i affärsmannaskapets grunder, beräknad tidsåtgång 10 tim. LRF-Kött har tagit fram checklistor att användas innan kontraktsteckning. De finns på adressen:

www.lrf.se/Medlem/Foretagande/LRFKott/Checklistor-for-leveranskontrakt/


Var och en får värdera sitt eget behov av grupputbildning eller samarbete i prisförhandlingar men det kan göras utifrån vad som finns tillgängligt, pris och nytta.


Representanter för LRF-Kött, LRF Konsult och Sveriges Djurbönder analyserar nu hur lämpliga grupputbildningspaket ska se ut och hur dessa ska säljas. Vi stänger inga vägar för olika samarbeten utan vi ser att det finns flera aktörer som kan och ska vara involverade. Vi kommer att återkomma i frågan hur kommersiellt gångbara utbildningspaket ska kunna erbjudas.


Mats Pettersson