Grissektorns sviktande lönsamhet – Arbetsgrupp Produktion

2014-03-31
Arbetsgrupp produktion träffades i sitt första arbetsmöte den 27/3 och hade intressanta diskussioner kring det fortsatta arbetet, två undergrupper bildades;

Grissektorns sviktande lönsamhet – Arbetsgrupp Produktion

 

Arbetsgrupp produktion träffades i sitt första arbetsmöte den 27/3 och hade intressanta diskussioner kring det fortsatta arbetet, två undergrupper bildades;

 

Fokusområde 1: Byggnader och produktionssystem

 

En viktig förutsättning för att kunna bedriva en lönsam och hållbar grisproduktion är att de stallar

som används är rätt utformade och utrustade. Byggnadsinvesteringarna inom grisnäringen har

dock varit låg under en lång period vilket innebär att en betydande del av den

svenska grisproduktionen bedrivs i äldre byggnader och med äldre teknik.

 

Med den investeringstakt som varit de senaste åren förnyas en suggplats ungefär var 100:e år med

bibehållet suggantal. För slaktgrisproduktionen är motsvarande siffra ungefär var 40:e år. Behovet

av nya investeringar i grisstallar är alltså uppenbart. Flera olika insatser behöver därför troligen

göras för att i samverkan få igång investeringarna.

 

Några frågor som diskuterades:

 

- Behöver bygg- och produktionsrådgivningen i landet stärkas och i så fall på vilket sätt?

- Vad kan göras för att underlätta, hjälpa och stödja grisföretagen under byggprocessen?

- Finns behov av att åstadkomma gemensamma (eller centrala) upphandlingar av t.ex.

projektering, byggledning, entreprenader m.m. och i så fall hur?

- Finns det behov av att utveckla färdiga byggnadskoncept?

- Kan de finansiella villkoren (bankvillkor, investeringsstöd m.m.) för byggandet förbättras?

 

Fokusområde 2: Kunskap och kompetens

 

 

Den framtida grisproduktionen kommer att ske i stora enheter med krav på hög effektivitet för

att nå bästa lönsamhet. Detta kräver aktiva och välutbildade företagare i kombination med

skickliga djurskötare, driftsledare och rådgivare.

Hög produktivitet måste gå hand i hand med bra djurvälfärd och produktionsformer som tilltalar konsumenten.

Detta ställer ytterligare krav på kunskapsförsörjning och rådgivning. Kunskap avkastar inget förrän den tillämpas.

Genom att sammanställa och utnyttja befintlig kunskap och samtidigt ta till vara på ny kunskap, finns det

utrymme för stora produktivitetsökningar.

Gruppens utmaning blir att ta fram ett förslag till handlingsplan hur detta ska kunna göras.