LSO Andelslag ägarorganisation

https://www.lso.fi
 

LSO Andelslag är en ekonomisk förening som ägs av ca. 1.300 medlemmar/ägare.

Medlemmarna består av finska nöt-, gris- och fjäderfäproducenter. En mycket stor del av leverantörerna till HKScan Finland Oy är också ägare/medlemmar i LSO Andelslag.. En något mindre andel av fjäderfäleverantörerna är ägare i LSO Andelslag.

Aktier och insatser

LSO Andelslag äger K-aktier i HKScan som ger 20 ggr så stor röstandel som A-aktier. Detta är anledningen till att man har 34,9 % av aktierna och 69,3 % av rösterna i HKScan. LSO Andelslags medlemmar har del av aktiekapitalet genom sina insatser i föreningen och får avkastning i form av ränta på insatserna.

Förtroendevald organisation

Förtroendevalda organisationen i LSO Andelslag består av fullmäktige, förvaltningsråd och styrelsen.

 

Fullmäktige (30 st) utses genom post- eller e-poströstning inom valkretsar. Fullmäktige väljer förvaltningsrådet som består av 16 ledamöter. Förvaltningsrådet väljer LSO Andelslags styrelse som består av 5 ledamöter.


 

   likvidation@sverigesdjurbonder.se      070-910 97 87  alt vxl 08-725 81 10

Copyright @ 2014 Sveriges Djurbönder  |  Sveriges Djurbönder ek.för.  |  Box 30223, 104 25 Stockholm  |  besöksadress: Lindhagensg 126  |  Tel. 0771 510 510