Stadgar

 
Stadgarna i en ekonomisk förening reglerar hur verksamheten ska bedrivas. Sveriges Djurbönders stadgar har anor från 1937 men uppdateras ständigt. Den senaste stadgeförändringen beslutades på stämman 2016-03-08 och registrerades hos Bolagsverket den 5 juli 2016. Här nedan kan du se de gällande stadgarna för Sveriges Djurbönder ekonomisk förening. Dessa gäller i tillämpliga delar även under likvidationen.


STADGAR för Sveriges Djurbönder, ek för

 
Org nr 702002-0116
Antagna den 21 juni 1937, senast ändrade den 8 mars 2016

1 § Firma
Föreningens firma är Sveriges Djurbönder ek. för. Nedan används benämningen Sveriges Djurbönder alternativt föreningen.

2 § Ändamål
Sveriges Djurbönders ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att själv eller genom annan i den utsträckning som styrelsen beslutar
1 verka för att öka medlemmarnas konkurrensförmåga samt tillhandahålla tjänster som stöder produktion,
2 genom ägarinflytande tillvarata medlemmarnas intressen,
3 a. tillhandahålla finansiella tjänster hänförliga till handel med slakt- och livdjur b. kreditgivning till leverantörer som levererar till HKScan Sweden AB/Scan Agri eller deras intressebolag,
4 företräda medlemmarna i förhållande till nationella och internationella myndigheter och organisationer,
5 i förekommande fall tillvarata medlemmarnas allmänna intressen och i samarbete med likartade organisationer inom lantbruket främja medlemmarnas företagsutveckling,
6 samt bedriva med det sagda förenlig eller sammanhängande verksamhet.

3 § Styrelsens säte
Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

4 § Antagande av medlem
1 mom.
Till medlem antas fysisk eller juridisk person, som bedriver slaktdjurs- och/eller livdjursproduktion, om sökanden kan förväntas följa föreningens stadgar och beslut samt bidraga till förverkligandet av föreningens ändamål.
2 mom.
Ansökan om inträde skall vara skriftlig och prövas av styrelsen. Ansökan skall vara åtföljd av erforderliga uppgifter.

5 § Förvärv av medlems andel genom bodelning, arv eller testamente
Har medlems andel övergått till annan p.g.a. bodelning, arv eller testamente, äger förvärvaren efter anmälan inträda i medlemmens ställe, om förvärvaren fyller förutsättningarna i 4 §. Anmälan om inträde skall göras före den tidigare medlemmens avgång. Medlems dödsbo utövar den avlidnes rättigheter och fullgör dennes skyldigheter intill dess annan inträtt i dennes ställe eller dödsboet avgått.

6 § Överlåtelse av andel
Den som utan att vara medlem genom överlåtelse förvärvat medlems andel skall ansöka om
inträde inom sex månader efter förvärvet. Antas förvärvaren inträder denne som medlem i överlåtarens ställe.

7 § Insatsskyldighet
1 mom.
Medlems insatsskyldighet är 300 000 kronor.
2 mom.
Medlems insatsamortering fastställs årligen av styrelsen, dock högst till 25 000 kronor per år.
3 mom.
Insatsemission påverkar inte medlems insatsskyldighet.
4 mom.
Insatsamortering skall vara erlagd senast 30 november

8 § Medlems- serviceavgift
1 mom. Medlem betalar årligen en medlemsavgift på högst 500 kronor.
2 mom. Medlem betalar årligen en serviceavgift på högst 5 000 kronor.
3 mom. Medlems- och serviceavgift fastställs årligen av styrelsen.
4 mom. Medlems- och serviceavgift skall vara erlagd senast 30 november

9 § Förlagsinsatser
1 mom.
Styrelsen äger besluta att kapital i form av förlagsinsatser får tillskjutas föreningen. Sådana insatser får tillskjutas såväl av medlemmar som andra än medlemmar.
2 mom.
Varje förlagsinsats medför företrädesrätt till årlig utdelning från det belopp, som enligt den för räkenskapsåret fastställda balansräkningen står till föreningsstämmans förfogande, sedan avdrag skett för vad som åtgår till täckande av möjligen förefintlig förlust från föregående år och till reservfonden avsatts vad som enligt lag måste minst föras dit. Företrädesrätten gäller framför såväl efterlikvid/slutbetalning och återbäring, oavsett om dessa inräknats i årsvinsten eller ej, som ränta på medlemsinsatskapitalet och övriga ändamål, vartill angivna medel får användas. Förekommer förlagsinsatser skall föreningsstämman årligen besluta att, i den utsträckning de för ändamålet tillgängliga medlen enligt föreningslagen förslår därtill, utdelning skall utgå på förlagsinsatserna enligt vad som anges i förlagsandelsbevisen inom det högsta belopp som får tillämpas.Beslut får fattas om betalning av sista årets återstående utdelning vid inlösen av förlagsinsats.
3 mom.
Beslutad utdelning på förlagsinsatser förfaller till betalning inom två veckor från det beslutet därom fattats.
4 mom.
Styrelsen äger besluta vem som skall få tillskjuta förlagsinsats och dennas belopp samt de villkor som, utöver vad som ovan sägs, skall i varje särskilt fall iakttagas vid tillämpningen av denna paragraf.
5 mom.
Istället för att utfärda förlagsandelsbevis kan styrelsen besluta att hos en central värdepappersförvaltare låta registrera förlagsandelar.

10 § Uppsägning
Medlems uppsägning till utträde skall vara skriftlig.

11 § Uteslutning
Medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar dess intressen eller ändamål kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. Medlem som inställt sina betalningar, försatts i konkurs eller trätt i likvidation kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. Om medlem, utan att förhållanden enligt första stycket föreligger, under de tre senaste räkenskapsåren inte producerat slakt- eller livdjur eller inte har svarat på kommunikation från föreningen under de två senaste räkenskapsåren äger styrelsen rätt att anmoda medlemmen att säga upp sig till utträde samt, om medlemmen inte inom tre månader följer den anmodan, besluta att medlemskapet skall upphöra.

Utesluten medlem kan hänskjuta frågan om uteslutning till ordinarie föreningsstämma genom anmälan härom till styrelsen inom tre månader från det meddelandet om uteslutningen sänds till medlemmen. Ärendet skall upptas till behandling vid närmaste följande föreningsstämma.

12 § Avgång
Medlem avgår, utom i de fall som anges i 7 kap 15 § tredje stycket (insatsskärpning m.m.) och 12 kap 4 § andra stycket (fusion) FL, ur föreningen vid den utgång av räkenskapsår, vilken faller näst efter en månad efter det medlemmen sagt upp sig till utträde eller uteslutits eller annan omständighet inträffat som föranlett avgången.

13 § Återbetalning av insatser m.m.
1 mom.
Avgången medlem har rätt att utfå inbetalda och genom insatsemission tillgodoförda insatser och beslutad vinstutdelning i enlighet med 4 kap 1 § FL, endast om medlemmen vid avgången varaktigt upphört med produktion av slakt- och livdjur för försäljning och om avgången inte beror på uteslutning enligt 11 § första och andra stycket dessa stadgar. Upphörandet skall anses varaktigt, om det beror på överlåtelse eller fastighet utarrenderas eller frånträde av arrende och produktionen inte fortsätter under sådana förhållanden, att medlemmen fortfarande har väsentligt intresse däri eller, om medlemmen är juridisk person, dennes verksamhet upphör och fortsättes av den som i den juridiska personen ägt väsentligt intresse. Det skall också anses varaktigt om medlemmen eljest inte bedrivit produktion av slakt- eller livdjur för försäljning under föreningens tre senaste räkenskapsår.
2 mom.
Avgången medlem som inte uppfyller de i 1 mom. angivna förutsättningarna för insatsåterbetalning har ändå rätt att utfå inbetalda och genom insatsemission tillgodoförda medlemsinsatser. Återbetalningen av inbetalda medlemsinsatser och tillgodoförd insatsemission skall ske med 1/3 per år räknat sex månader från avgången. Styrelsen kan besluta om kortare ut-/återbetalningstid. 3 mom.
Om avgången medlem återinträder i föreningen, innan hela insatsbeloppet återbetalts, upphör återbetalningen och det återstående beloppet tillgodoförs medlemmen såsom insats, oavsett vad som stadgas i 7§ men med beaktande av 6§.
4 mom.
Har annan än medlem förvärvat medlems andel genom överlåtelse och inte antagits som medlem, har förvärvaren inte rätt att återfå insats eller vad på överlåtaren belöper av beslutad vinstutdelning.
5 mom.
Medlems inbetalda insatser, genom insatsemission tillgodoförda medlemsinsatser, sparmedel, efterlikvid och insatsutdelning utgör ständig pant för all föreningens fordran på medlemmen och äger föreningen till följd därav, om medlemmen ej betalar sin skuld, behålla motsvarande belopp av ovanstående, då medlemmen avgår eller i annat fall erhåller rätt att få ut medel.

14 § Medlems skyldighet
Medlem är skyldig att följa de bestämmelser, som utfärdas av styrelsen samt att lämna föreningen uppgifter för främjande av föreningens ändamål.

15 § Förlust av rätten att delta i beslut
Medlem, som uteslutits eller sagt upp sig till utträde, förlorar genast rätten att delta i överläggningar och beslut om föreningens angelägenheter. Detta gäller också den som i rätt tid inte erlagt insatsamortering, medlems- eller serviceavgift.

16 § Styrelse och verkställande direktör
1 mom.
Styrelsen består av lägst 5 och högst 9 ledamöter, som väljs av ordinarie
föreningsstämma. Till ledamot kan väljas röstberättigad medlem, person som avses i 6 kap 4 § FL, röstberättigad medlems make/maka, son och dotter, firmatecknare för sådan medlem samt person som är i ansvarsställning anställd hos sådan medlem. Fullmäktig kan inte samtidigt vara styrelseledamot eller revisor.

Till styrelseledamot kan även väljas annan lämplig person, som inte tillhör i föregående stycken nämnda kategorier, dock högst ¼ av stämman totalt valda ledamöter. Styrelseledamot utses för tiden till dess ordinarie föreningsstämma hålles under andra räkenskapsåret efter valet. Mandattiden skall dock bestämmas så att halva antalet styrelseledamöter avgår varje år. 2 mom. Utöver vad som följer av 1 mom. kan, då avtal om fusion träffas mellan föreningen som övertagande och annan förening som överlåtande, för tiden från det föreningen övertagit överlåtande föreningens rörelse till dess ordinarie föreningsstämma första gången hållits efter det att fusionen verkställts, till styrelseledamot utses jämväl den som är valbar som styrelseledamot i överlåtande förening.

Sådan ledamot utses av överlåtande förening till det antal som föreskrivs i fusionsavtalet. 3 mom. Styrelsen är beslutför när antalet närvarande av stämman valda styrelseledamöter överstiger hälften av hela antalet styrelseledamöter. Som styrelsens beslut gäller den mening för vilken mer än hälften av de närvarande röstar. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av ordföranden. Är styrelsen inte fulltalig, skall de som röstar för beslutet dock utgöra mer än hälften av hela antalet styrelseledamöter. 4 mom. Styrelsen utser inom sig ordförande och vice ordförande.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Sådan kallelse skall även utfärdas på begäran av en styrelseledamot eller verkställande direktören, om sådan finns. Vid styrelsesammanträde skall föras protokoll. Detta justeras senast vid närmast följande sammanträde av ordföranden jämte den eller dem som har utsetts härtill.

17 § Firmatecknare
Föreningens firma tecknas av dem som styrelsen härtill utser.

18 § Räkenskapsår och tid för årsredovisning
Föreningens räkenskapsår omfattar kalenderår. Styrelsen skall senast en månad före ordinarie föreningsstämma lämna sina redovisningshandlingar till revisorerna.

19 § Revisorer
För granskning av föreningens årsredovisning och räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning skall på ordinarie föreningsstämma för tiden intill dess nästa ordinarie föreningsstämma hållits utses högst fyra revisorer och en suppleant. En revisor och suppleanten skall vara auktoriserade. Revisionsberättelse skall lämnas till styrelsen senast två veckor före ordinarie föreningsstämma.

20 § Valkretsar, fullmäktige och representantskap
1 mom.
Styrelsen fastställer indelning av föreningen i valkretsar och det antalet fullmäktige som skall väljas från de olika valkretsarna. Antalet fullmäktige fördelas på de olika valkretsarna i förhållande till antalet röstberättigade medlemmar i föreningen, som den 1 januari valåret bor inom någon av valkretsarna. Minst en ledamot väljs från varje valkrets.
2 mom.
Kommunindelning eller annan regional indelning bör om möjligt följas då valkretsar bestäms.
3 mom.
Fullmäktige utses genom poströstning/internetröstning enligt vad som föreskrivs i föreningens valordning, som fastställes av styrelsen inför varje val.
4 mom.
Till fullmäktig får utses den som är röstberättigad eller den som trots att han/hon inte är röstberättigad enligt 16 § 1 mom. ändå får vara ledamot av föreningens styrelse. Till fullmäktig får inte väljas styrelseledamot eller revisor.
5 mom.
Fullmäktige väljs för en period om tre år. Mandattiden börjar när valresultatet kungjorts. Om fullmäktiges uppdrag upphör under mandatperioden, inträder i hans/hennes ställe på kallelse av styrelsen suppleant, som är den av de inte valda kandidaterna från valkretsen i fråga, som fått de flesta rösterna.
6 mom.
Då fullmäktige sammankallas till möte som inte är stämma kallas de representantskap.
7 mom.
Representantskapet utser årligen, inom sig ordförande och vice ordförande.

21 § Föreningsstämma
1 mom.
Föreningsstämman utgöres av de av valkretsarna valda fullmäktige. De utövar helt föreningsstämmans befogenheter. Antalet stämmofullmäktige är lägst 30. Ordinarie föreningsstämma hålls inom sex månader efter utgången av varje räkenskapsår på tid och plats som bestäms av styrelsen. Extra föreningsstämma hålls när styrelsen finner skäl till det eller när det för uppgivet ändamål skriftligen begärs av en revisor eller minst 1/10 av samtliga röstberättigade stämmofullmäktige med angivande av det eller de ärenden, som skall behandlas. Föreningsstämman öppnas av styrelsens ordförande och vid förfall för denne av styrelsens vice ordförande och vid förfall även för denne av den som styrelsen därtill utser.
2 mom.
arje stämmofullmäktig, som inte förlorat sin rösträtt enligt 15 §, har en röst. Styrelsens ledamöter, verkställande direktören och revisorerna jämte suppleant har rätt att delta i föreningsstämmans överläggningar och framställa förslag. Annan person har efter stämmans medgivande rätt att närvara och efter särskilt medgivande rätt att yttra sig.
3 mom.
Föreningsstämman är beslutför då mer än hälften av hela antalet stämmofullmäktige är närvarande.
4 mom.
Kallelse till föreningsstämma sker skriftligen till stämmofullmäktige. Kallelseåtgärden skall vara vidtagen tidigast fyra veckor före och senast två veckor före ordinarie stämma och senast en vecka före extra stämma. Då kallelse utgår till föreningsstämma skall styrelsen skriftligen därom underrätta revisorerna.
5 mom.
Representantskapet sammanträder i övrigt enligt kallelse av styrelsen.

22 § Ärende vid ordinarie stämma
På ordinarie föreningsstämma skall förekomma följande ärenden:
1. val av ordförande och vice ordförande,
2. anmälan av protokollförare,
3. godkännande av föredragningslista,
4. fastställande av röstlängd,
5. val av två personer att jämte ordföranden justera stämmans protokoll,
6. fråga om stämman utlysts i behörig ordning,
7. styrelsens redovisningshandlingar för det senaste räkenskapsåret,
8. revisorernas berättelse och koncernrevisionsberättelse,
9. beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
10. beslut om dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt i förekommande fall fastställd koncernbalansräkning,
11. beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören,
12. bestämmande av arvoden och reseersättningar till ledamöterna i styrelsen, representantskapet och valberedningen samt till revisorerna,
13. fastställande av antal samt val av ledamöter i styrelsen,
14. val av revisorer och suppleant. Fullmäktige har också möjlighet att utse ett särskilt
revisionsråd, bestående av två ledamöter från fullmäktige.
15. val av valberedning,
16. i kallelsen upptagna ärenden som styrelsen hänskjutit till stämman,
17. ärenden som medlem hänskjutit till stämman (motion),
18. övriga ärenden som enligt lag kan förekomma på stämman.

23 § Motionstid
1 mom.
Ärende (motion) som röstberättigad medlem önskar hänskjuta till ordinarie föreningsstämma skall skriftligen anmälas till styrelsen senast sex veckor före föreningsstämma.
2 mom.
För stämmans prövning av uteslutningsbeslut gäller bestämmelser i 11 §. 24 § Valberedning Stämman skall utse en valberedning om lägst 4 och högst 6 ledamöter. Stämman kan utse högst 3 fullmäktige som äger lämna förslag till ledamöter och sammankallande av valberedningen.

25 § Meddelanden
Meddelanden till medlemmar och fullmäktige kan ske skriftligen via brev, hemsidan eller e-post. Information kan också lämnas via annons i tidningen Land.

26 § Vinstfördelningsgrunder
Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning skall, sedan i lag föreskriven avsättning skett till reservfonden och med de begränsningar som framgår av 10 kap 3 § föreningslagen, av föreningsstämman disponeras enligt följande:
1. Utdelning på förekommande förlagsinsatser enligt 9 § dessa stadgar. Vad därefter återstår skall
2. fonderas och/eller
3. föras i ny räkning och/eller
4. utdelas som insatsränta på inbetalda insatser och/eller genom insatsemissioner tillgodoförda medlemsinsatser och/eller
5 fördelas mellan medlemmarna i förhållande till omsättning med föreningen under föregående år och/eller
6. användas för i 10 kap 8 § föreningslagen angivet ändamål.

27 § Insatsemission
Beslut om insatsemission enligt 10 kap 2a § FL och tillämpningsbestämmelser fattas av ordinarie föreningsstämma efter förslag av styrelsen. Utdelningsbart fritt eget kapital får överföras till medlemsinsatser genom insatsemission. Till grund för fördelningen av insatsemissionens belopp för röstberättigade medlemmar enligt 15 § skall ligga
-dessa medlemmars medlemsinsatser och/eller
-dessa medlemmars avräkningsvärde med föreningen (koncernen) och fusionerad
förening (koncern) under ett visst antal hela räkenskapsår tillbaka, dock högst fem år.
Denna fördelningsgrund kan /får tillämpas längst till och med 2014.
Styrelsen beslutar vilken/vilka fördelningsgrunder av de nämnda, som skall tillämpas och fördelningen mellan grunderna vid varje insatsemission och även, då medlemsinsatser skall utgöra fördelningsgrund, om emissionsinsats skall frånräknas underlaget för fördelning. Styrelsen kan besluta att vissa produkter/tjänster ej skall ingå i underlaget.

28 § Beloppsbegränsning vid vinstutdelning och insatsemission
Föreningsstämman får inte besluta om vinstutdelning eller överföring till medlemsinsatserna genom insatsemission av större belopp än styrelsen föreslagit eller godkänt.

29 § Behållning av tillgångar vid upplösning
Vid föreningens upplösning skall – där ej annat följer av FL – dess behållna tillgångar delas mellan medlemmarna. Därvid skall medlemmarna först återfå inbetalda och genom insatsemission tillgodoförda
medlemsinsatser. Återstoden skall delas mellan medlemmarna i förhållande till det avräkningsvärde, de som medlemmar haft med föreningen (koncernen) och fusionerad förening (koncern) under föreningens/fusionerande förenings fem sista hela räkenskapsår. Den som inträtt som medlem i annans ställe äger tillgodoräkna sig de omsättningsvärden, som tidigare innehavare av medlems andel såsom medlem haft under den angivna tiden. Denna fördelningsgrund är inte tillämplig vid upplösning som beslutats efter 2014. För tid därefter ska samtliga behållna tillgångar fördelas mellan medlemmarna i relation till medlemmarnas inbetalda och genom insatsemission tillgodoförda medlemsinsatser.

30 § Prissättning m m
Grunderna för prissättningen samt gottgörelser såsom efterlikvid/slutbetalning, för de produkter som levereras till eller säljs av föreningen samt för de tjänster som lämnas av föreningen bestäms av styrelsen.

31 § Tvister
Tvist mellan föreningen, å ena, samt styrelsen eller ledamot därav eller medlem, å andra sidan, avgörs genom skiljedom av tre personer enligt gällande lag om skiljeförfarande, dock att där styrelsen så beslutar, tvist mellan föreningen och medlem skall avgöras av domstol.

32 § Hänvisning till föreningslagen
I övrigt gäller vad som föreskrivits i gällande lag om ekonomiska föreningar

   likvidation@sverigesdjurbonder.se      070-910 97 87  alt vxl 08-725 81 10

Copyright @ 2014 Sveriges Djurbönder  |  Sveriges Djurbönder ek.för.  |  Box 30223, 104 25 Stockholm  |  besöksadress: Lindhagensg 126  |  Tel. 0771 510 510